Kiểu: Cờ tướng, 26/5/2023

128 nước, 14 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết