khuebv 1515 +8
DeTC85 1331 -8

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

30 nước, 2 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua