Sonthuy7 1408 +13
JosephCuong 1332 -13

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

84 nước, 10 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua