Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

4 nước, 1 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ