cathangtu 1859 +15

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

126 nước, 20 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua