TyHCM 1541 -4
cathangtu 1891 +4

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

41 nước, 2 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua