Khang2013 1503 +12
linhgamo 1408 -12

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2023

52 nước, 7 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ