Kiểu: Cờ úp, 27/5/2023

70 nước, 14 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết