Kiểu: Cờ úp, 27/5/2023

54 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết