Kiểu: Cờ úp, 27/5/2023

71 nước, 9 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua