Khang2013 1425 +15
Kvan 1474 -15

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2023

82 nước, 14 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua