Kvan 1459 -15
Khang2013 1440 +15

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2023

71 nước, 8 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết