Kiểu: Cờ úp, 29/5/2023

73 nước, 16 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết