Kiểu: Cờ tướng, 29/5/2023

36 nước, 5 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ