Kiểu: Cờ tướng, 29/5/2023

120 nước, 13 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ