Kiểu: Cờ úp, 29/5/2023

59 nước, 5 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua