congnt 1575 +19
lamdaigia 1620 -19

Kiểu: Cờ tướng, 29/5/2023

20 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ