Kiểu: Cờ úp, 30/5/2023

29 nước, 1 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết