lamdaigia 1601 +15

Kiểu: Cờ tướng, 30/5/2023

130 nước, 24 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua