Kiểu: Cờ tướng, 30/5/2023

50 nước, 7 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ