Van69 1688 -17
vodoicoup 1704 +17

Kiểu: Cờ úp, 30/5/2023

51 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ