Kiểu: Cờ úp, 30/5/2023

48 nước, 8 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết