Kiểu: Cờ tướng, 30/5/2023

90 nước, 10 phút : 57 giây

Hòa cờ!