Kiểu: Cờ tướng, 30/5/2023

168 nước, 20 phút : 9 giây

Hòa cờ!