cathangtu 1947 -15
aakkkkaa 1905 +15

Kiểu: Cờ úp, 30/5/2023

69 nước, 11 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ