treviet1945 1681 -14
vodoicoup 1719 +14

Kiểu: Cờ úp, 30/5/2023

25 nước, 3 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ