vodoicoup 1738 -14
cathangtu 1780 +14

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2023

55 nước, 7 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết