cathangtu 1794 +14
vodoicoup 1724 -14

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2023

74 nước, 11 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua