thichco012 1799 +12
vodoicoup 1710 -12

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2023

67 nước, 7 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua