MsSu1234 1690 +16
vodoicoup 1698 -16

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2023

104 nước, 20 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua