vodoicoup 1648 -13
kieuphong72 1731 +13

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2023

60 nước, 15 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua