namnvs 1512 -18
vunq 1455 +18

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2023

47 nước, 12 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết