Kiểu: Cờ úp, 2/6/2023

38 nước, 4 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết