Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2023

69 nước, 8 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ