Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2023

61 nước, 9 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ