Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

24 nước, 2 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua