Kiểu: Cờ tướng, 19/9/2023

122 nước, 14 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua