Thoitha 1907 -23
kiskunkun 1736 +23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

65 nước, 10 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ