Kiểu: Cờ tướng, 19/9/2023

75 nước, 11 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ