Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

75 nước, 11 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ