Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

31 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ