Kiểu: Cờ tướng, 19/9/2023

31 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ