Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

88 nước, 15 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua