ctyphuhung 1454 -18
0972493207 1409 +18

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

37 nước, 3 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết