Thoitha 1884 +10
kiskunkun 1778 -10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 5 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua