Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

125 nước, 12 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết