Epsilon.123 1423 -19
tranot 1350 +19

Kiểu: Cờ úp, 19/9/2023

41 nước, 5 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua