Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

5 nước, 1 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ