Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

42 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ