Kiểu: Cờ úp, 26/9/2023

33 nước, 2 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết