Kiểu: Cờ úp, 26/9/2023

110 nước, 6 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua