Kiểu: Cờ úp, 26/9/2023

107 nước, 9 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết